Introductie

Het ree floreerde op het eiland in de jaren 1998 - 12 waarbij we met regelmaat een ree konden waarnemen (spotten). Echter de laatste jaren neemt de zichtbaarheid aanmerkelijk af. Zowel de argeloze wandelaar als de echte doorgewinterde natuurvorsers spreken over steeds minder reewaarnemingen. Dit duidt erop dat er minder reeën aanwezig kunnen zijn en dat is jammer! Zichtbaarheid heeft o.a. te maken met de biotoop: De vegetatie groeit vanwege de stikstofafzetting steeds ‘hoger’ en verandert van structuur. Door de hogere struiklaag kan het ree eerder onopgemerkt blijven. Maar eventueel minder reeën kan ook te maken hebben met het beheer van de laatste tien jaren.

Stichtingsdoelen

Het ree op Terschelling leeft in een omsloten gebied. De zee zorgt ervoor dat er geen migratie van andere reeën van of naar Terschelling kan optreden. Deze unieke situatie vraagt, zoals eigenlijk altijd geldt voor een eiland, een specifieke aanpak. De Reeënstichting wil trachten de sympathie voor en de kennis van het ree bij eilander en toerist te vergroten. Dat doen we ook met deze website, die geheel in het teken van het ree staat en waar iedereen veel informatie en inspiratie kan opdoen.

Het in november 2020 aangepaste beheerplan geeft aan, dat de Stichting de laatste jaren heeft gemerkt, dat de tendens van het aantal mogelijke reeën daalt tot een stabilisatie is bereikt. Iedere dierpopulatie zal altijd streven naar een evenwicht met een voor die dieren gunstige biotoop of leefomgeving. In de periode van 2016 tot 2020 werd geen afschot op ree toegelaten en desondanks bleek dat niet van invloed op de genoemde tendens. De Stichting hecht ook aan de zichtbaarheid van het ree voor eilander en toerist, maar volgt ook nauwlettend de tendens. De mogelijke gezondheid van het gemiddelde ree is door goede waarnemingen en interpretatie van gedrag in het terrein in grote lijnen na te gaan. Door kennis van het gedrag van het ree volgt de Stichting het provinciale principe van 'leerzaam beheren'. Mochten er zo meer kadavers gevonden worden, mochten er reeën in de bewoonde wereld of tot aan de Waddenzeedijk worden gezien, dan kan er een oorzaak zijn die niet overeenkomt met die natuurlijke stabilisatie.

Omdat dit wetenschappelijk en met empathie te onderzoeken zet de Stichting zich ook hiervoor in. Een eventuele fysieke bemonstering kan zo nodig tot een oplossing leiden. De Reeënstichting Terschelling wil deze mensen, maar ook terreinbeheerders, jagers, natuurliefhebbers, faunabeschermers, en ieder ander die iets meer over het ree wil (of zou moeten) weten, heel graag voorzien van een perspectief gestoeld op feiten, cijfers, kennis en ervaring. Het is één van de oorzaken waarom de Reeënstichting Terschelling in 2017 werd opgericht. De Stichting is van mening dat het gevaar bestaat dat zonder dat men weet waarom, ree wordt afgeschoten. Zonder kennis waarom dat gebeurt is dit een vorm van symptoombestrijding en niet in overeenstemming met de Wnb.

Wij stellen vast dat het huidige reebeheer, de plannen daarvoor en de uitvoering daarvan door de plaatselijke wildbeheereenheid, te wensen overlaat en voor vele verbeteringen vatbaar is. Door het ontbreken van enig uitzicht op veranderingen voor dat reebeheer, presenteert de stichting op deze website een veelheid aan informatie, inspiratie en motivatie. Dit alles ondersteund door kennis en ervaring en onder het motto van Van Haaften: 'het ree is er niet voor de jager, de jager is er voor het ree'.

Onze statuten zijn met zorg opgesteld. Hoofdlijn daarvan is dat wij streven naar bestuurlijke en organisatorische transparantie. We trachten oprecht te laten zien wat we doen en waarom we het doen. We hopen dat onze donateurs meedenken zodat we een gezonde reeënpopulatie op Terschelling krijgen en behouden. Dit om eilander en toerist weer te kunnen laten genieten van een prachtige diersoort. Met goede argumentatie en empathie voor het ree moeten we een heel eind kunnen komen!

Dit hebben wij samengevat in korte en duidelijke doelstellingen, die in de statuten zijn opgenomen. Deze luiden:

  1. Een goede conditie van de populatie in de meest brede zin, te bereiken en te behouden.
  2. Het vergroten van de kennis en het begrip voor de leefwijze van het ree door het geven van voorlichting en uitleg van handelingen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. Het treffen van maatregelen waardoor de zichtbaarheid van het ree toeneemt.
  4. De populatie zodanig te begeleiden zodat geen meerjarige en onderbouwde onacceptabele maatschappelijke, biologische en/of economische schade optreedt.
  5. De Wet natuurbescherming na te leven.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De volledige statuten van de Reeënstichting Terschelling kun je onderstaand downloaden.

Het bestuur

Het bestuur van de Reeënstichting Terschelling bestaat uit de volgende personen:

Roelan Schroor, voorzitter
Jan M. Smit, secretaris/penningmeester
Heert Schroor, algemeen lid

De Reeënstichting is per mail te bereiken via info@ReeTerschelling.nl

-Coördinator

De Reeënstichting heeft Jan M. Smit als coördinator aangewezen. De taken en bevoegdheden van de coördinator staan vermeld in de statuten; artikel 4, artikel 7 lid 5 en artikel 8 lid 9.

Colofon

Wij bedanken dhr. H. Hilarides, mevrouw C. Jongedijk en JM Smit voor de mooie foto's die wij mochten gebruiken voor deze website.