Introductie

Sinds februari 1992 heeft het ree haar plek op Terschelling gevonden. Hoe dat heeft kunnen gebeuren was decennia lang het best bewaarde geheim van Terschelling, maar u leest het nu hier op onze website!

Het ree floreerde op het eiland in de jaren 1998 - 2008 waarbij we met regelmaat een ree konden spotten. Echter de laatste jaren neemt de zichtbaarheid zienderogen af. Zowel de argeloze wandelaar als de echte doorgewinterde natuurvorsers spreken over steeds minder reewaarnemingen. Dit duidt erop dat er minder reeën aanwezig zijn en dat is jammer! Dat heeft o.a. te maken met successie in de biotoop: De vegetatie groeit steeds ‘hoger’ waardoor je het ree ook gewoonweg niet meer ziet. Maar het heeft ook te maken met het beleid waarop het ree het afgelopen decennium is beheerd.

Stichtingsdoelen

Het ree op Terschelling leeft in een omsloten gebied. De zee zorgt ervoor dat er geen migratie van andere reeën van of naar Terschelling kan optreden. Deze unieke situatie vraagt, zoals eigenlijk altijd geldt voor een eiland, een specifieke aanpak. De Reeënstichting wil trachten de sympathie voor en de kennis van het ree bij eilander en toerist te vergroten. Dat doen we ook met deze website, die geheel in het teken van het ree staat en waar iedereen veel informatie en inspiratie kan opdoen.

Maar een afgesloten reeënpopulatie zonder natuurlijke vijanden kan (vroeg of laat) niet zonder beherende maatregelen ten dienste van een gezonde populatie. Al ziet het er naar uit dat de reeënpopulatie op het eiland zich lijkt te stabiliseren, toch moeten we altijd de gezondheid en/of de conditie van de stand in de gaten blijven houden. Dit, naast eventuele andere oorzaken (zie de paragraaf Jacht & Beheer elders op de site), maakt kundig beheer noodzakelijk en het kan zelfs mogelijk worden om daarvoor enkele dieren in bepaalde leeftijdsfases te moeten bemachtigen. Zou de biotoop de huidige stand niet meer van voldoende voedsel kunnen voorzien, dan zou er een reeënstand kunnen ontstaan die niet meer in evenwicht is met de mogelijkheden van dit leefgebied. Het ree is in dat geval altijd het lijdende voorwerp zoals we elders in Nederland al eens hebben gezien. Het reebeheer dient daarom vastgelegd te worden in een zorgvuldig beheer- en werkplan, dat eventueel jaarlijks kan worden aangepast. Belangrijk hierbij is dat we dit specifiek voor het eiland Terschelling gaan doen, vanwege het eerder uitgelegde geïsoleerde leefgebied van het ree op Terschelling.

Gek genoeg heeft bijna ieder mens wel een mening als het gaat over jacht en beheer in Nederland. Echter heel vaak wordt de mening te snel verkondigd, is er gewoon onvoldoende nagedacht en/of ontbreekt het aan essentiële kennis van het ree zelf, zijn biotoop, en de jacht,- beheer,- wet- en regelgeving om die mening te onderbouwen. Dat is betreurenswaardig, temeer omdat dit soort meningen wel de publieke opinie voeden als het gaat over jacht en beheer. De Reeënstichting Terschelling wil deze mensen, maar ook terreinbeheerders, jagers, natuurliefhebbers, faunabeschermers, en ieder ander die iets meer over het ree wil (of zou moeten) weten, heel graag voorzien van een perspectief gestoeld op feiten, cijfers, kennis en ervaring.

Onze statuten zijn met zorg opgesteld. Hoofdlijn daarvan is dat wij streven naar bestuurlijke en organisatorische transparantie. We trachten oprecht te laten zien wat we doen en waarom we het doen. We hopen dat onze donateurs meedenken zodat we een gezonde reeënpopulatie op Terschelling krijgen en behouden. Dit om eilander en toerist weer te kunnen laten genieten van een prachtige diersoort. Met goede argumentatie en empathie voor het ree moeten we een heel eind kunnen komen!

Dit hebben wij samengevat in korte en duidelijke doelstellingen, die in de statuten zijn opgenomen. Deze luiden:

De Reeënstichting heeft ten doel:

a. Een goede conditie van de populatie in de meest brede zin, te bereiken en te behouden.
b. Het vergroten van de kennis en het begrip voor de leefwijze van het ree door het geven van voorlichting en uitleg van handelingen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c. Het treffen van maatregelen waardoor de zichtbaarheid van het ree toeneemt.
d. De populatie zodanig te reguleren zodat geen meerjarige en onderbouwde onacceptabele maatschappelijke, biologische en/of economische schade optreedt.
e. De Wet Natuurbescherming na te leven.
f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De volledige statuten van de Reeënstichting Terschelling kun je onderstaand downloaden.

Het bestuur

Het bestuur van de Reeënstichting Terschelling bestaat uit de volgende personen:

Roelan Schroor, voorzitter
Nick Heetkamp, secretaris/penningmeester
Heert Schroor, algemeen lid

De Reeënstichting is per mail te bereiken via info@ReeTerschelling.nl

Coördinator

De Reeënstichting heeft Jan M. Smit als coördinator aangewezen. De taken en bevoegdheden van de coördinator staan vermeld in de statuten; artikel 4, artikel 7 lid 5 en artikel 8 lid 9.

Jacht en beheer

Wij willen benadrukken dat onze stichting er beslist niet alleen is voor jagers. Het is een organisatie voor belangstellenden die een gemeenschappelijke passie hebben. Dus voor fietsers, wandelaars, biologen, boswachters, jagers, liefhebbers van de eilander natuur, hondeneigenaren, vogelaars. En voor mensen die van koken houden. Of als je gewoon kan genieten van ons buitengebied, je bent meer dan welkom als belangstellende en/of belanghebbende! En als je van mening bent dat een goed jager geen empathie voor het beestje wat hij of zij tracht te bemachtigen heeft, dan nodigen wij vooral jou uit om de site goed door te lezen.

WBE Terschelling

Terschelling heeft een WBE, een Wild Beheer Eenheid. Een WBE is een vereniging waarvan de leden jachtaktehouder zijn. Kort gezegd: jagers. Nederland is opgedeeld in ongeveer 420 WBE's. Een niveau hoger vallen de WBE’s in een provincie onder de FBE, de Fauna Beheer Eenheid van die provincie. De FBE bepaalt, op advies van hun WBE’s, of en in welke mate dieren in de provincie in aanmerking komen voor jacht dan wel beheer en schadebestrijding. Dat doen zij in opdracht van het college van Provinciale Staten, die de verantwoordelijkheid draagt voor het naleven van de Wet Natuurbescherming in de provincie. Tot zover de kleine uitleg over de structuur.

Het beheer van het ree op Terschelling wordt nu door de WBE Terschelling uitgevoerd. Wel stellen wij vast dat het huidige reebeheer, de plannen daarvoor en de uitvoering daarvan, voor vele verbeteringen vatbaar is. Door het ontbreken van enig uitzicht op veranderingen voor het reebeheer, presenteert de stichting op deze website een veelheid aan informatie, inspiratie en t.z.t. ook maatregelen voor het beheer. Dit alles gemotiveerd door kennis en ervaring onder het motto: 'het ree is er niet voor de jager, de jager is er voor het ree'.

Alleen met die gedachte en met een volledige open en eerlijke manier van communiceren hopen wij een groot aantal mensen te kunnen interesseren voor en ten behoeve van dit bijzondere dier.

Veel leesplezier op deze website!

Namens de ReeënstichtingTerschelling,

Het bestuur

Agenda Reeenstichting

Vind onderstaand de agenda van de bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering is:

- mei 2018, exacte datum nog te bepalen

Actie en besluitenlijst Reeënstichting Terschelling

Download onderstaand de actie- en besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen van de Reeënstichting Terschelling

Downloads

Colofon

Wij bedanken dhr. H. Hilarides, mevrouw C. Jongedijk en JM Smit voor de mooie foto's die wij mochten gebruiken voor deze website.