Reebeheer op Terschelling

Elk dier dat op het eiland in meer of mindere mate voor kan komen zou onaanvaardbare schade kunnen veroorzaken: rotganzen, grauwe ganzen, smienten, meerkoeten, eenden, duiven, konijnen, reeën. Schade dient schriftelijk en over meer jaren gedocumenteerd te worden om een zekere mate van betrouwbaarheid te bereiken. Een mondelinge melding van een terreineigenaar of beheerder dat bijvoorbeeld ergens schade aan jonge opstand is geconstateerd wordt als 'bedrijfsrisico' beschouwd. Indien een schade correct wordt gerapporteerd en deskundigen zijn van mening dat die schade maatschappelijk en/of economisch onaanvaardbaar geacht wordt, krijgt men als eerst het advies om preventieve maatregelen tegen die schade door te voeren. Als het om beschermde diersoorten gaat worden in de Wet natuurbescherming (Wnb) die maatregelen beschreven. Voor de details kan men die op het internet compleet met uitleg opzoeken.

Daarnaast kent elke provincie nog aanvullende maatregelen tegen schade veroorzaakt door dieren, de landelijke overheid heeft een deel van de verantwoordelijkheden aan de Provinciale Staten overgedragen. Ook hiervoor is het internet een goede bron van info. Over een juist beheer zijn nog vele bladzijden te vullen. Hier presenteert onze stichting het Reebeheerplan 2021-2026, aangepast op 24 november 2020.

Op Terschelling werd tot 2016 ree (beschermde diersoort) geschoten. Daar op het eiland onvoldoende preventiemaatregelen werden toegepast kreeg de Staatssecretaris van Economische Zaken daarover een melding. Hij gelastte naar aanleiding daarvan de provincie Fryslân om een onderzoek te doen. Hangende dat onderzoek werd de toestemming tot afschot van ree onmiddellijk ingetrokken. Het verdere gevolg was dat afschot van ree tot en met eind 2020 niet werd toegekend. Tevens werd voor de rest van de provincie enkele suggesties, die de Reeënstichting Terschelling met betrekking tot een beter functionerend reebeheer had voorgesteld, nagevolgd.

Uit het beheer- en (deels)werkplan van de Reeënstichting wordt duidelijk waarom het afschot op het eiland stil overbodig werd geacht. Ieder kan uit dit plan verder begrijpen dat afschot op dit moment op Terschelling onnodig en derhalve onwettig is.

Hoewel de Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân ondanks dit onderzoek het advies gaf om toch ree-afschot voor Terschelling toe te kennen volgde de provincie dit advies niet op.

Reebeheerplan 2021-2026

Dit beheerplan geeft de beleidslijnen weer voor de komende vijf jaar. Het is een richtlijn voor terreinbeheerders, beleidsmakers en overige belanghebbenden om gezamenlijk het ree als een interessante aanvulling van de fauna van Terschelling te kunnen waarderen. Vooral van belang is om te onderstrepen dat met dit beheerplan primair te rade wordt gegaan bij het ree zelf. Immers de aanwijzingen die het ree ons verschaft is vele malen belangrijker dan de mening van beheerders die soms van mening lijken te zijn dat het ree zich zou moeten gedragen naar menselijke maatstaven. Een gedragen beheerplan voor het ree kan alleen worden bereikt door middel van een open communicatie met bewoners, bezoekers en instanties op het eiland, op basis van kennis, ervaring en argumentatie. Daarvoor dient ook deze website.

De meerjaren-visie op het beheer van het ree op Terschelling biedt houvast voor het vervaardigen van een jaarlijks werkplan.

Hieronder zijn de verschillende documenten te downloaden:

Download documenten dossier Reebeheer en afschot december 2020