YES! Een dood ree op het strand gevonden

YES! Een dood ree op het strand gevonden

Maandagmiddag 30 juli 2018 werd een dood ree op het strand gevonden, bij paal 26, puntje Bosplaat. De tegenwoordige voorzitter van de eilander wildbeheereenheid (WBE), Jan Bakker, gaf daarop commentaar in het plaatselijke weekblad. Hij achtte het mogelijk dat de reeënstand op Terschelling zó is toegenomen dat daardoor het ree (door te hoge stand?) het water in is gelopen. Keer op keer blijkt dat de plaatselijke WBE alles direct in verband brengt met een teveel aan reeën op Terschelling. Daarom houdt de Reeënstichting dit voorval toch eens tegen het licht.

Afkoeling of opjaging?
Reeën hebben met het uitzonderlijk warme weer van de afgelopen weken, net als wij mensen, ook behoefte aan afkoeling. Daar ze goed kunnen zwemmen is het goed mogelijk dat ze water opzoeken. Dat dat helemaal geen vreemde gedacht is bewijzen vele berichten op internet en facebook over wadende reeen op het wad. Maar een nog logischer verklaring kan zijn dat een ree in de buitenduinen of op het strand door een hond opgejaagd is en zo in zee terecht is gekomen. Namelijk, de toerist die dit ree eerder op het strand had gevonden en waarvan wij de foto hebben gekregen, maakte melding van verwondingen aan de hals en bovenkant achterloper. Dit kan natuurlijk ook langs de kust van Noord-Holland gebeurd zijn. Mogelijk is dat de ebstroom het ree via een mui heeft meegenomen en dat het uiteindelijk bij paal 26 aangespoeld is. Nader onderzoek van dat ree door de Reeënstichting zou in ieder geval iets meer hebben kunnen zeggen over de conditie en de oorzaak. Het ree is onderzocht door de WBE Terschelling maar zij reppen met geen woord over de verwondingen. In plaats daarvan moeten we het doen met een onderzoek van iemand van de WBE die aanvechtbare conclusies trekt. Het kan zijn dat een deel van de ingewanden door vraat van zeemeeuwen was verdwenen. Ook is mogelijk dat door het normale snelle bederf van de ingewanden een groot deel van het lichaamsvocht al was afgescheiden. Een uier zou iets gezegd kunnen hebben over de eventuele kalveren. Over de gegevens van het gebit is op te merken dat de slijtage weinig zegt over de leeftijd. Al met al had er dus een deskundig onderzoek gedaan moeten worden voor meer bijzonderheden.

WBE Terschelling heeft baat bij veel ‘voorvallen met dode reeën’
De provincie denkt (zegt de WBE voorzitter) dat er veel meer reeën op Terschelling kunnen verblijven en dat er pas iets aan de regulatie mag worden gedaan indien er minstens twaalf aanrijdingen (per jaar?) voorvallen. De indruk bestaat hierdoor dat de WBE geen enkele moeite zal doen om aanrijdingen te voorkomen, daar dit het toekomstige afschot immers in gevaar zou kunnen brengen. In een eerder schrijven laat de faunacommissaris van deze WBE namelijk weten dat 'beheer' gelijk gesteld wordt aan 'afschot'. Dat verklaart dat ieder bericht over reeën op Terschelling door deze WBE altijd gelijk in verband wordt gebracht met een teveel aan reeën. Andere oorzaken of theorieën woorden zijdelings genoemd of helemaal verzwegen.

Empathie of triggerhappy
Ieder die een beetje empathie vóór- en kijk op- het ree heeft, ziet de laatste jaren dat de trend van de stand op ons eiland juist afneemt (zie de download 'Het ree op Terschelling'). De door de provincie ingestelde onderzoekcommissie voor het ree op Terschelling (nadere gegevens zie elders op deze site) kwam tot een advies voor afschot van 50 dieren. Dit leek de commissie reëel, waarschijnlijk gebaseerd op de betrouwbaar geachte gegevens van dezelfde WBE! De Reeënstichting Terschelling heeft daarop bij de Provincie met een goed onderbouwde nota tegen de strekking en conclusies van de onderzoekcommissie bezwaren aangetekend.

De Reeënstichting is verheugd dat de provincie het kennelijk eens is met het door de Stichting voorgestelde reebeheer, want zij heeft tegen het advies van de commissie in besloten om geen afschot van ree op Terschellingte verlenen omdat ook zij daar geen enkele noodzaak in zien. Zou dit dan eindelijk ervoor zorgen dat de vele triggerhappy jagers binnen de Terschellinger WBE gaan inzien dat reebeheer meer is dan ‘alles schieten wat er voor je loop komt’?

Provincie Fryslan zegt: geen reden voor afschot Ree op Terschelling
Prenten in het Griltjeplak