Reebeheer Fryslan laatste stand van zaken

Reebeheer Fryslan laatste stand van zaken

In de eerste helft van december 2019 las de Reeënstichting Terschelling een nogal verontrustende brief van de Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) met als voornaam­ste boodschap dat de landelijke verenigingen het niet eens waren over het ree­beheer. Onze stichting heeft als voorbeeld een gemotiveerd reebeheer­plan voor het eiland opgesteld, dat via deze site gedownload kan worden. Het is indertijd naar alle belanghebbende organisaties gestuurd.

Het plan heeft de volgende kernpunten:

1. In april en onder gelijke weersomstandigheden twee trendwaarnemingen, één per 2000 ha; 2. Met inzicht is te zien of het ree gemiddeld een goede conditie heeft;

3. Eventuele onacceptabele schade is voor ieder aantoonbaar;

4. Volgens de Reeënstichting en vele deskundigen is betrouwbaar tellen ondoenlijk, het heeft alleen folkloristische waarde en leidt veelal tot manipulatie;

5. Berekening van de 'draagkracht'. (Een technische berekening, waarmee bepaald wordt hoeveel reeën er in een gebied mogen voorkomen zonder onacceptabele schade te doen).

Na publicatie van de bezwaren - enkele jaren geleden - tegen het beleid van de eilander reeën­jacht werd die door de provin­cie beëindigd. Naar aanleiding daarvan hebben de provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid (FBE) recentelijk onze suggesties voor een goed reeën­beheer in hun beleid verwerkt. Ook de Vereniging Het Ree (afd. Frl) heeft zich gevoelig ge­toond voor de goed door­dachte argumenten van het eilander plan en naar aanleiding daarvan een hotspot-beleid (dat op hetzelfde neerkomt) opgesteld. Over het algemeen worden nu de vroegere tellingen als onnodig en niet meer bepalend voor het reebeheer beschouwd.

De Landbouw en de Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) willen dat het ree weer onder het 'jachtwild' wordt geplaatst, waarna 'populatiebeheer' het uitgangspunt zou worden. Komt het aantal reeën boven de draagkrachtbere­kening uit, dan zou (on)gelimiteerd afschot door kun­nen gaan. Maar ja, wanneer is dat het geval? Tellingen worden gemakkelijk gemanipu­leerd, dat heeft derhalve geen doorslaggevende betekenis meer. Er zijn zelfs wildbeheereen­heden die menen dat de reeënstand omhoog gaat met een verhoging van het aantal telplaatsen!

Die recente brief van de KNJV zegt dat 'een verdeeld huis in jagersland' niks oplevert. Toch wel, men gaat nadenken, ook over het feit waarom o.a. de KNJV beheer gelijk stelt aan afschot...

Op Terschelling is het ree gezond, er is geen noemenswaardige schade. De Stichting ziet erop toe dat daarom hier voorlopig geen legaal afschot plaats zal vinden. Stroperij gaat gewoon door, de gehoorde schoten in de nacht en de soms gevonden ingewanden en vreemde auto­sporen in het duin tonen dat aan. Hoort iemand een schot: geef dat svp door aan SBB en politie.

De Reeënstichting Terschelling wil een compliment aan de provincie en de Vereniging Het Ree maken, dat zij ook tot meer reële inzichten zijn gekomen en een beleid baseren op contro­leerbare gegevens en niet meer op aannames. De hoop is dat andere provincies dit initiatief zullen volgen. De toekomst van het ree lijkt daarmee beter gewaarborgd!

Succes voor de Reeënstichting Terschelling
Over wildtellen enzo...