Over wildtellen enzo...

Over wildtellen enzo...

Terschelling, 22 maart 2020

De WBE Terschelling heeft met ± 24 telposten de zo genoemde drietelling op 'wild' gehou­den, 6 en 7 maart 2020, respectievelijk 's avonds, 's morgens en weer 's avonds. Deskundige controleurs danwel waarnemers ont­braken dit jaar, de opgegeven aantallen zullen wellicht in eigen kring als betrouwbaar wor­den aangenomen.

Vele diersoorten zijn te tellen, voor ree is dat niet mogelijk. Veronderstellingen dat er een x-aantal reeën op ons eiland zou voorkomen, zijn dan ook wille­keurig en geheel vrijblijvend. Professor J. van Haaften ontwikkelde een bereke­ning, hoeveel reeën binnen een leefgebied aanwezig kúnnen zijn zonder aanmerke­lijke schade te veroorzaken. Op die berekening kan echter geen beleid gebaseerd worden, daar niemand kan weten hoeveel reeën er in werkelijkheid zijn. Mocht er onacceptabele schade door het ree geconstateerd worden, dan is een beheer­der gebonden aan de Wet natuur­bescherming voor de schadepreventie. De Reeënstichting heeft de Fauna­beheereenheid Fryslân (die afschotvergunningen voor bescherm­de dieren zoals het ree kan overwegen) herinnerd aan die wette­lijke eisen. Deze organi­satie bleek gevoelig voor de argumenten en ons beheer­plan. Afschot blijft daarom - ongeacht veronderstelde aantallen - op Terschelling voorlopig achterwege.

De Reeënstichting houdt al jaren trendwaarnemingen in het duin. In ieder geval één bij het Griltjeplak en één op de Boschplaat. Alle waarnemingen zijn in de grafiek opgenomen, zonder vermelding van geslacht of leeftijd, het gaat om de totale populatietrend. Alle getelde reeën van alle waarneemposten worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal waarneemposten, om zo een betrouwbaar gemiddelde tot op één-tiende te krijgen. Onze waarnemingen worden verricht door geclassificeerde reeënkenners. Aan de hand daarvan wordt na jaren een trend waarneembaar in de populatieontwikkeling. Een trend laat dus uitsluitend weten of een populatie in z'n totaliteit groeit, gelijk blijft of afneemt, ongeacht de aantallen. De trend over de laatste vijf jaren wordt nu in een grafiek weergegeven, met een logaritmische trendlijn. Ieder jaar volgt een aanvulling.

De Reeënstichting staat open voor samenwerking met de WBE. Het ree en het publiek hebben voordeel bij een gecoördineerd overleg binnen de eilander leefomgeving.

DOWNLOAD HIER DE GRAFIEK VAN DE TRENDWAARNEMINGEN INCLUSIEF TIJDLIJN VA 2016

Reebeheer Fryslan laatste stand van zaken
Komende jaren meer reeën afschieten in Friesland (?)